Arstina/hambaarstina Rootsi tööle: keelenõuded

Seltsikas Hendrik Pakosta on koostanud ülevaate keelenõuetest

Rootsis arstina töötamiseks on vajalik tegevusluba (legitimation). Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis hariduse omandanud isikutel tuleb selleks esitada Rootsi Tervishoiuametisse (Socialstyrelsen) tõlgitud koopia ülikooli lõputunnistusest ja tõend rootsi, taani või norra keele oskuse kohta ning tasuda riigilõiv.  Eriarstina tööle asumiseks tuleb lisaks eelnevale esitada ka tõend erialaoskustest. Rootsi arstilitsentsi on võimalik taotleda tähtajatult ja tähtajaliselt.

Keeleoskust on võimalik tõendada esitades tunnistuse või tõendi positiivse hinde kohta järgnevatel eksamitel/kursustel:

 • rootsi keel tasemel C1 Euroopa ühtse keeleoskuse võrdlusraamistiku (CEFR) järgi,
 • “Svenska 3,” või “Svenska som andra språk” osana Rootsi täiskasvanute keskharidussüsteemist “Komvux,”
 • TISUS test,
 • kutse tagav rootsi keele kursus üli- või kõrgkoolis,
 • Taani gümnaasiumi lõpuhinne “Danska A,”
 • Norra gümnaasiumi lõpuhinne,
 • Soome gümnaasiumi lõpuhinne “Studentexamen” rootsi keel emakeelena,
 • Islandi gümnaasiumiharidus koos “9 einingar” isandi keeles ja “6 einingar” rootsi/taani/norra keeles.

Keeleoskust võib tõendada ka teine meditsiinitöötaja, kes peab hindama kas inimese keeleoskused vastavad tasemele C1 ja koostama selle kohta vastava tõendi. Väljastatud tõend peab endas sisaldama järgnevat:

 • keeleoskuste vastavus nõuetele C1 keeletaseme järgi lugemises, kuulamises ja kirjutamises,
 • kirjeldus kuidas vastavaid keeleoskuse valdkondi on hinnatud.

Lisaks lõpudiplomile, keeletõendile ja riigilõivu maksekorraldusele tuleb Rootsi Tervishoiuametisse saata ka:

 • täidetud taotluseankeet (saadav Tervishoiuameti kodulehel),
 • koopia kehtivast passist,
 • Eesti Terviseameti poolt väljastatav kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud.

Info makserekvisiitidest ja avalduse täitmine ning saatmine aadressil: http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation

Kui midagi on puudu või üle, kirjuta kommentaaridesse, nii saame hoida info ajakohasena.