Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek toimus 8. detsembril Tartus. Kokkuvõtted ja EAL üldkogu avaldus

Üldkogu koosolek toimus 8. detsembril Tartus. Osales 177 delegaati (isiklikult ja volitustega). Üldkogu külaliseks oli professor Marju Lauristin, kes kõneles teemal „Arstid ja ühiskond“.

Otsused:

  1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 2012. a tegevuse kohta.
  2. Kinnitada EAL 2013. a eelarve.

Üldkogu annab eestseisusele volituse vähendada 2013. a streigifondi kantavat summat, juhul kui vajalikud ja põhjendatud kulutused ületavad eelarve tulusid.

  • Määrata järgmiseks valimisperioodiks EAL eestseisuse liikmete arvuks 12 ja eestseisuse volituste pikkuseks 3 aastat.

Eestseisusesse kuuluvad delegeeritud liikmetena EAL president Andres Kork, , ekspresident Andrus Mäesalu (eestseisuse liikme volitused peatatud), Tallinna AL juhatuse esimees Toomas Kariis, Tartu AL juhatuse esimees Vivika Adamson, ENÜ juhatuse liige Natalia Jefimova, Eesti Perearstide Seltsi esindaja; valitud liikmetena Ave Aava, Anne Kirss, Andres Lehmets, Andri Meriloo, Indrek Oro, Vallo Volke.

  • Määrata järgmiseks valimisperioodiks EAL eetikakomitee liikmete arvuks 5 ja eetikakomitee volituste pikkuseks 3 aastat.

Eetikakomiteesse kuuluvad Andres Ellamaa, Indrek Oro, Katrin Elmet, Jaan Tepp, Kadri Lillemäe.

  • Võtta vastu üldkogu avaldus

2012. aasta on olnud Eesti ühiskonnas mitmes mõttes murranguline. Kollektiivlepingu läbirääkimiste nurjumine ja tervishoiu valupunktide jätkuv ignoreerimine viisid tervishoiutöötajad streigini, mis oli oma ulatuselt suurim ühe eluala protestiaktsioon iseseisva Eesti ajaloos. Täna võime näha, et otsustajate soovimatus kuulata ära vastaspoolt on viinud kriisini mitmetes valdkondades. Kodanikuühiskond soovib aina valjemal häälel kaasarääkimisõigust ja loodetavasti on see sõnum jõudmas ka poliitikute teadvusse.

Streigi peatamine ja kollektiivlepingu tingimustes üksmeelele jõudmine on nõudnud pingutust ja kompromissivalmidust mõlemalt osapoolelt, kuid andnud samas lootuse paindlikumaks asjade käiguks tulevikus. Dialoogi algus on tehtud, kas see ka jätkub?

Tervishoiutöötajate streik oli katsumuseks patsientidele, kes jäid ilma pikalt oodatud arstivisiitidest. Soovime  tunnustada Eesti rahva kannatlikkust ja mõistmist. Arstid  soovivad veel kord vabandust paluda kõigi nende ees, kellele said osaks kannatused.

Eesti tervishoid on jätkuvalt muutuste tuules. Töötajate lahkumine välisriikidesse, arstiabi kättesaadavuse vähenemine ja apteekide kadumine äärealadel on seni konstruktiivse lahenduseta. Me oleme madala sündimuse ja  väheneva rahvastikuga väikeriik, kus iga inimese käekäik on tähtis. Eesti tulevikku puudutavates otsustes peame tõstma peamiseks väärtuseks inimese. Toogem kõigi otsuste juurde tagasi asjatundjad. Esimese väikese sammuna tuleks Haigekassa nõukogus anda üks hääl arstkonna esindajale.

 

  • Meenutamaks EAL presidenti 1988-1990 dr Laur Karu tema 70. sünniaastapäeval tegi ettekande Tuuliki Hion.
  • Arstide liidu aumärgid pälvisid dr Jaan Tepp ja dr Tuuliki Hion. Andres Kork andis üle ka tänukirjad hea ja tulemusliku töö eest streigi korraldajatele haiglates.

Katrin Rehemaa